Aukoodeks

A-Katsastus Group’i käitumiskoodeks (edaspidi Koodeks) määratleb ettevõtte head tavad ja tööviisid kõikide A-Katsastus Group’i (A-Katsastus -konserni Suomi, Autoveiligheid nv., SIA Scantest, Autotest Polska, Bilbesiktning Ab, A-Inspektion ja A-Ülevaatus, edaspidi A-Katsastus Group või Group) töötajate jaoks. Koodeks selgitab, milliseid käitumisviise töötajatelt oodatakse, samuti nende kohustusi Group’i, kolleegide, klientide, tarnijate ja alltöövõtjate suhtes. Koodeks kehtib A-Katsastus Group’is ja selle järgmistes tütarfirmades:

- A-Katsastus Holding Oy (1942280-1)

- A-Katsastus Group Oy (1980440-4)

- A-Katsastus Oy (1959705-4)

- Ajovarma Oy (1033613-0)

- A-Test Consulting Oy (2029350-9)

- Suomen Katsastuspalvelu Oy (1857222-6)

- Yksityiset K-Asemat Oy (1905861-6)

- Kiinteistö Oy Teollisuustie 4 (0550898-9)

- A-Katsastus AB (556856-9833)

- A-Besiktning AB (556774-1110)

- A-Inspektion A/S (27743897)

- Synshallen, Aarhus Havn ApS (28123477)

- Autotest Polska Sp. Z o.o (RHB 0000011076)

- Autotest Russia Oy (1607143-6)

- Autoveiligheid N.V (BE 0400.824.586)

- A-Ülevaatus OÜ (11480500)

- SIA Scantest (40003348247).

A-Katsastus Group’i töötajad peavad alati käituma viisil, mis vastab A-Katsastus Group’i väärtustele ja ärieetikale. Koodeks jagatakse töötajatele töökoha tutvustamise käigus ning see on kõigile töötajatele kättesaadav ka ettevõtte sisevõrgus või ettevõtte ruumes.

Koodeksi peaeesmärkideks on kehtestada sobilik käitumisstandard A-Katsastus Group’i töötajatele ning määratleda minimaalsed omadused ja võimed, mis isikul peavad koodeksi järgi A-Katsastus Group’i töötajana olema. Koodeks ei loetle ammendavalt kõiki tegevusi ja tegevusetusi, millest pädev ja vastutustundlik A-Katsastuse Group’i töötaja hoiduma peaks.

Koodeksi rakendamise ja järgimise eest vastutavad kõik A-Katsastus Group’i juhtivtöötajad.

A-KATSASTUS GRUPI ÜLDREEGLID

Me pakume oma klientidele kõrgekvaliteedilist teenust ja mõistame oma kohustusi. Tegutseme kooskõlas firma väärtustega ning järgime seadusi ja üldtunnustatud eetikanorme.

Majanduslik, ökoloogiline ja sotsiaalne vastutus

 • Meie eesmärk on säilitada ettevõtte kasumlikkus, arvestades samas kõigis oma tegevustes keskkondlike ja ühiskondlike vajadustega. Tegutsedes A-Katsastus Group’i töötajana vastutavad kõik töötajad enda tootlikkuse ja tõhususe eest.

 • Keskkonna kaitsmine kahjulike heitmete eest ja liiklusohutuse parandamine on osa meie igapäevatööst, samuti kui tarbijakaitse. Me julgustame ja toetame oma töötajaid, et nad oma oskusi parema liiklusohutuse ja puhtama keskkonna nimel arendaksid.

 • Äri korruptsioonivabaduse ja läbipaistvuse tagamiseks peame asjakohast ning kohaldatavate õigusaktide juriidilistele nõuetele vastavat dokumentatsiooni.

Inimõigused ja töötajate võrdsus

 • Me austame inimõigusi ning vastutame ettevõtte tegevuse täieliku vastavuse eest töötajate õiguste ja tööhõivega seotud seadusaktidele. Tagame võrdõiguslikkuse värbamis- ja tööhõivetoimingutes.

 • Meie eesmärk on luua turvaline ja tervislik töökeskkond. Kõik meie töötajad peavad olema võimelised ja valmis suhtlema kaastöötajatega ausalt ning hoiduma teiste inimeste igasugusest diskrimineerimisest ja halvast kohtlemisest.

Seadused ja määrused

 • Kogu meie tegevus vastab kehtivatele seadustele ja määrustele. Nõuame kõikidelt ettevõtte töötajatelt - vaatamata nende positsioonile – tööülesannetega seotud seaduste ja määruste järgimist.

Korruptsiooni ja huvide konflikti vältimine äritegevuses

 • Meie, sealhulgas kõik meie töötajad, keeldume võtmast või andmast altkäemaksu ning tegemast ebaseaduslikke makseid.

 • Meie töötajad ei teeni mingit isiklikku kasu oma positsiooni abil või info abil, mille nad on omandanud tänu oma positsioonile Group’is. Kõik töötajad vastutavad kõigi A-Katsastus Group’i tegevustega seonduvate sõltumatusnõuete järgimise eest.

Kliendid

 • Me pakume oma klientidele erapooletut ja võrdset teenindust. Järgime oma tooteid ja teenuseid turundades parimaid tavasid.

Konkurendid

 • Me hoiame konkurentidega asjalikke suhteid ja järgime kehtivaid konkurentsieeskirju.

Tarnijad ja alltöövõtjad

 • Me nõuame oma alltöövõtjatelt head töökvaliteeti ja kohalike seaduste järgimist. Hindame pikaajalisi partnerlussuhteid.

KOODEKSI JÄRGIMINE

Koodeks eeldab, et lisaks ülalnimetatule peavad töötajad:

- käituma A-Katsastus Groupis töötamise ajal ausalt ja korrektselt;

- tegutsema A-Katsastus Groupis töötamise ajal hoolsalt ning püüdlikult;

- kohtlema igaüht austusega ja viisakalt, ilma ahistamata või muul viisil halvasti kohtlemata;

- säilitama igasuguse Grupiga seotud salajase teabe konfidentsiaalsust;

- avalikustama igasuguse huvide konflikti (olgu tegeliku või näiva) seoses A-Katsastuses Group’is töötamisega ning astuma mõistlikke samme nende vältimiseks;

- hoiduma väära või eksitava teabe andmisest vastusena ametlikele teabenõuetele seoses töötaja töötamisega A-Katsastuses Group’is;

- mitte kasutama töötajale või mis tahes teisele isikule kasu või eelise hankimiseks või taotlemiseks Group’i siseinformatsiooni või töötaja kohustusi, staatust, võimu ega positsiooni;

- käituma alati viisil, mis vastab A-Katsastus Group’i väärtustele, ärieetikale ning A-Katsastus Group’i aususele ja heale mainele.

Tagamaks koodeksi järgimise võib tööandja rakendada koodeksi rikkumise avastamisel distsiplinaarmeetmeid vastavalt kehtivatele seadustele.

Koodeksi originaalkeel on inglise keel. Kui Koodeksi tõlgendamisel tekib konflikte, siis tuleb aluseks võtta ingliskeelne versioon.