Privaatsusteatis

Privaatsusteatis

1 Sissejuhatus

1.1 Käesolev privaatsusteatis ja selles kirjeldatud andmetöötluspõhimõtted (“Teatis”) kohaldub sulle („sina“, „sa“, „sulle“, k.a. muud kasutatud käänded) juhul, kui sa külastad veebilehte https://www.a-ülevaatus.ee (“Veebileht”) ja/või kasutad selle funktsioone, muu hulgas sõiduki ülevaatusaja broneerimist. Käesolev Teatis ei kohaldu A-Ülevaatus ülevaatuspunktides pakutavatele teenustele. 

1.2Juhul, kui sa avaldad Vastutavale Töötlejale Veebilehe vahendusel kolmandate isikute isikuandmeid, kohustud sa edastama neile asjakohased teavitused ja vajadusel käesoleva Teatise.

2 Vastutav töötleja

2.1 Sinu isikuandmete vastutav töötleja on A-Ülevaatus OÜ, registrikood 11480500, aadress Fosforiidi tn 14, Maardu, 74114, Eesti („Vastutav Töötleja“). E-posti aadress: a-ulevaatus@a-ulevaatus.ee

3 Töödeldavate isikuandmete kategooriad ja allikad

3.1 Isikuandmed on mistahes teave, mis võimaldab sinu kui eraisiku isiksuse ja/või asukoha otseselt või kaudselt tuvastada („Isikuandmed“). Isikuandmete allikas varieerub sõltuvalt sellest, kuidas sa lävid Vastutava Töötlejaga.

3.2 Vastutav Töötleja töötleb järgmisi Isikuandmete kategooriaid:

3.2.1 Tehnilised andmed.
Kui sa külastad Veebilehte, siis selle veebiserver kogub ja talletab automaatselt sinu seadme kohta tehnilist teavet, muu hulgas: seadme IP aadress, logifail veebilehe külastuse kellaaja ja kuupäevaga, veebilehitseja versioon, seadme operatsioonisüsteem, veebileht, millelt suundusid Veebilehele, avatud Veebilehe jaotised. („Tehnilised Andmed“)

Isikuandmete allikas: Vastutav Töötleja kogub viidatud andmed automaatselt sinu seadmest kui külastad Veebilehte.

3.2.2 Broneeringu andmed.
Kui sa broneerid Veebilehe vahendusel aja Vastutava Töötleja osutatava teenuse saamiseks, siis Vastutav Töötleja võib töödelda muu hulgas järgmisi andmeid:  sinu ees- ja perekonnanimi, telefoni number, e-posti aadress, sõiduki registreerimismärk, tüüp, kasutuselevõtu aasta, kütuse liik, valitud teenus, valitud ülevaatuspunkt (nõusoleku korral sinu asukoht) ja aeg. Juhul, kui broneerid aja äriühingu nimele, siis Vastutav Töötleja võib töödelda muu hulgas järgmisi andmeid: ettevõtte registreerimisnumber, nimi, kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, telefoni number, e-posti aadress. („Broneeringu Andmed“)

Isikuandmete allikas: sinu või äriühingu esindaja poolt avaldatud Isikuandmed.

3.2.3 Suhtlusandmed.
Kui sa võtad Vastutava Töötlejaga ühendust Veebilehel oleva tagasiside vormi vahendusel või e-posti vahendusel, siis Vastutav Töötleja võib töödelda muu hulgas järgmisi andmeid: sinu nimi, telefoni number, e-posti aadress, hinnang teenusele ja edastatud teksti sisu. („Suhtlusandmed“)

Isikuandmete allikas: sinu avaldatud Isikuandmed meievahelise suhtluse vältel.

3.2.4 Küpsistega kogutud andmed.
Vastutav Töötleja rakendab Veebilehel küpsiseid, mis võivad koguda sinu Isikuandmeid. Loe lähemalt Teatise 8. jaost. („Küpsiste Andmed“)

4 Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ja eesmärgid

4.1 Vastutava Töötleja õiguslik alus sinu Isikuandmete töötlemiseks sõltub töötlemistoimingu eesmärgist ja kontekstist. Vastutav Töötleja töötleb Isikuandmeid järgmisel neljal õiguslikul alusel:
Vastutava Töötleja õigustatud huvi, sinu nõusolek, broneerimise üldtingimuste täitmine ja seadusest tuleneva kohustuse täitmine.

4.2 Juhul, kui sinu Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on:

4.2.1 Vastutava Töötleja õigustatud huvi, siis seisneb see eelkõige eesmärgis tagada Veebilehe funktsioneerimine ning vajaduses tuvastada seade, mille vahendusel on Veebilehe külastamisel ja kasutamisel rakendatud ebaseaduslikke või pahatahtlikke toiminguid;

4.2.2 sinu nõusolek, siis tähendab see eelkõige eesmärki rakendada küpsiseid, et modifitseerida Veebilehte vastavalt sinu eelistustele tagamaks Veebilehe efektiivne kasutajakogemus;

4.2.3 broneerimise üldtingimuste täitmine, siis tähendab see eelkõige eesmärki tagada sinu broneeringu olemasolu ja täitmine;

4.2.4 seadusest tuleneva kohustuse täitmine, siis tähendab see Vastutava Töötleja kohustust töödelda sinu Isikuandmeid ulatuses ja viisil, mis on seaduses sätestatud, saamata ise otsustada töötlemise eesmärki.

4.3 Alltoodud tabelis on toodud näitlik loetelu sinu Isikuandmete töötlemise eesmärkidest ning nende saavutamiseks töödeldavad andmekategooriad ja töötlemise õiguslikud alused:

Töötlemise eesmärk

Töötlemise õiguslik alus

Isikuandmete kategooriad, mida Vastutav Töötleja sel eesmärgil töötleb

Veebilehe tõrgete diagnoosimine ja parandamine

Vastutava Töötleja õigustatud huvi tagada Isikuandmete turvalisus ja ennetada ebaseaduslikke toiminguid

Tehnilised Andmed

Sinu valitud broneeringu aja tagamine ja broneeringu kinnituse saatmine; vajadusel broneeringu aja muutmine

Broneerimise üldtingimuste täitmine

Broneeringu Andmed, Tehnilised Andmed

Sinu ja Vastutava Töötleja vahelise suhtluse võimaldamine seoses broneeringuga Veebilehel

Vastutava Töötleja õigustatud huvi tagada toimiv kliendisuhtlus

Broneeringu Andmed, Suhtlusandmed, Tehnilised Andmed

Broneeringu aja tühistamise, muutmise või ülevaatuspunkti muutmise võimaldamine Veebilehel

Broneerimise üldtingimuste täitmine

Broneeringu Andmed, Tehnilised Andmed

Ligipääsu tagamine funktsioneerivale Veebilehele, mis kohaldub sinu seadme parameetritega

Vastutava Töötleja õigustatud huvi tagada Veebilehe baasfunktsionaalsus ja asjakohane broneerimisteave

Tehnilised Andmed, Küpsiste Andmed

Veebilehe parendamine ja arendamine

Vastutava Töötleja õigustatud huvi pakkuda sulle paremat äritegevuse keskset kasutajakogemust

Tehnilised Andmed, Küpsiste Andmed

Veebilehe kasutamise analüüsimine ja statistiliste andmete kogumine

Vastutava Töötleja õigustatud huvi analüüsida Veebilehe toimimist

Küpsiste Andmed

Lähima ülevaatuspunkti soovitamine Veebilehel

Sinu nõusolek

Küpsiste Andmed

Kontsernisisene andmevahetus

Vastutava Töötleja õigustatud huvi tagada sisesüsteemide toimimine

Tehnilised Andmed, Broneeringu Andmed, Küpsiste Andmed

 

4.4 Vastutav Töötleja võib sinu Isikuandmeid töödelda Teatise punktis 4.3. tabelis viidatust muul eesmärgil, esitades sulle eelnevalt töötlemiseesmärgi ja muu asjakohase teabe, või kui uus töötlemise eesmärk kattub esialgse eesmärgiga.

4.5 Vastutav Töötleja võib sinu Isikuandmeid profileerida statistilistel eesmärkidel kasutades andmetöötlustehnoloogiaid, mis analüüsivad sinu käitumist Veebilehel. Profileerimise tulemusel kogutud statistilised andmed võimaldavad Vastutaval Töötajal analüüsida Veebilehe kasutust, oletada Veebilehe külastajate eelistusi ja vajadusi ning täiustada Veebilehte. Taolisel profileerimisel ei ole mistahes mõju sinu poolsele Veebilehe kasutamisele.

5 Isikuandmete säilitamine

5.1 Vastutav Töötleja säilitab sinu Isikuandmeid (kõik Teatise punktis 3.2. toodud kategooriad, va Küpsiste Andmed) seni kuni on mõistlikult vajalik Teatise punktis 4.3. esitatud eesmärkide saavutamiseks, kui pole teisiti sätestatud kohalduvates õigusaktides või alljärgnevalt:

5.1.1 Tehnilisi Andmeid ja Broneeringu Andmeid säilitatakse kuni 120 päeva vastavate Isikuandmete kogumisest.

5.1.2 Suhtlusandmeid säilitatakse kuni 1 aastat vastavate Isikuandmete kogumisest.

5.2 Pärast Teatise punktis 5.1. viidatud säilitusperioodi, kustutab Vastutav Töötleja vastavad Isikuandmed, välja arvatud juhul, kui:

5.2.1 Vastutav Töötleja peab Isikuandmeid säilitama seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, õigusvaidluste lahendamiseks või broneerimise üldtingimuste täitmiseks.

5.2.2 Vastutav Töötleja anonüümistab sinu Isikuandmed ja säilitab neid anonüümistatud kujul.

6 Isikuandmete jagamine ja edastamine väljaspool euroopa liitu või euroopa majanduspiirkonda

6.1 Sinu Isikuandmeid töötlevad Vastutava Töötleja töötajad, kellel on oma töökohustustest tulenevalt õigus ja vajadus Isikuandmeid töödelda.

6.2 Vastutav Töötleja võib vajadusel avaldada sinu Isikuandmeid üksnes järgmistele kolmandatele osapooltele:

Isikuandmete vastuvõtjate kategooria

Isikuandmete avaldamise põhjus

Avaliku sektori asutused ja õiguskaitseorganid

Vastutav Töötleja avaldab sinu Isikuandmeid seadusest tuleneval juhul ja alusel avaliku sektori asutustele ja õiguskaitseorganitele, et täita seadusest tulenevat kohustust, täita kohtu poolt ettenähtud nõuetvõi muudel juhtudel, et ennetada ja ära hoida seadusvastaseid tegusid

Vastutava Töötleja kontserni kuuluvad ettevõtted

Kontsernikesksete andmetöötlussüsteemide kasutamine ning üldine administratiivjuhtimine

Administratiivsete teenuste osutajad

Vastutava Töötleja äritegevuse toimimine, sh Veebilehe funktsioneerimise tagamine ja broneerimistingimuste täitmine. Kõik vastavate teenuste osutajad on seotud konfidentsiaalsuskohustusega, näiteks õigusnõustajad, audiitorid jne

 

6.3 Vastutav Töötleja võib edastada sinu Isikuandmeid järgmistele koostööpartneritele, kes käituvad sinu Isikuandmete suhtes kui volitatud töötlejad, kes haldavad ja võimaldavad Vastutaval Töötlejal kasutada tehnilist infrastruktuuri.

Volitatud töötleja nimi

Eesmärk

Asukoht

Ambientia OY

Broneeringute haldus

Soome

Directo OÜ

Raamatupidamine

Eesti

 

6.4 Võttes Vastutava Töötlejaga ühendust e-posti vahendusel või jagades meelepärast Veebilehe sisu sotsiaalmeedias (Facebook, Google+, Twitter), võivad su Isikuandmeid töödelda ka kolmandad osapooled kui konkreetse teenuse pakkujad. Vastutaval Töötlejal ei ole taolise töötlemise üle kontrolli, seega palun tutvu vastavate teenuspakkujate privaatsusteavitustega.

6.5 Vastutav Töötleja ei edasta sinu Isikuandmeid Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna territooriumilt väljapoole.

7 Sinu andmekaitse õigused

7.1 Sul on järgmised õigused seoses Vastutava Töötleja poolse Isikuandmete töötlemisega:

7.1.1 õigus tutvuda Isikuandmetega, mida Vastutav Töötleja töötleb sinu kohta;

7.1.2 taotleda sind puudutavate Isikuandmete parandamist või kustutamist, kui Vastutava Töötleja käsutuses olevad Isikuandmed on ebatäpsed, ebaõiged või nende töötlemiseks puudub sinu arvates õiguslik alus;

7.1.3 taotleda Isikuandmete töötlemise piiramist juhul kui soovid: (i) vaidlustada Isikuandmete õigsust; (ii) fikseerida ebaseaduslikku andmetöötlust; (iii) saada või vältida Isikuandmete kustutamist ehk sul on Isikuandmeid vaja õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või (iv) esitada vastuväite õigustatud huvi kaalumiseks ja soovid otsuse tegemiseni vaidlusaluse andmetöötluse piiramist;

7.1.4 esitada vastuväiteid Isikuandmete töötlemise suhtes;

7.1.5 rakendada Isikuandmete ülekandmise õigust Isikuandmete suhtes, mis sa oled Vastutavale Töötlejale ise esitanud  ning mille töötlemise õiguslikuks aluseks Vastutava Töötleja poolt on sinu nõusolek või broneerimise üldtingimuste täitmine. Õigus andmete ülekandmisele tähendab sinu õigust saada Vastutava Töötleja käest eelnimetatud isikuandmed, kas sinu enda otstarbeks või teisele teenuspakkujale edastamiseks. Vastutaval Töötlejal on õigus kasutada meetmeid sinu isiku tuvastamiseks ja nõuda sinult rekvisiite, kuhu ja kellele Isikuandmed edastada;

7.1.6 esitada Isikuandmete töötlemisega seotud kaebuseid Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee), kui leiad, et sinu Isikuandmeid on töödeldud õigustamatult või vastuolus kehtivate õigusnormidega;

7.1.7 võtta tagasi oma nõusolekud Isikuandmete töötlemistoimingute suhtes, millele oled oma nõusoleku andnud.

7.2 Ülaltoodud õiguste teostamiseks ning vastuväidete või küsimuste esitamiseks seoses sinu Isikuandmete töötlemisega, võta ühendust Vastutava Töötlejaga Teatise punktis 2 viidatud kontaktandmete kaudu. 

8 Küpsiste Kasutamine

8.1 Vastutav Töötleja rakendab Veebilehel küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, et analüüsida Veebilehe külastajate arvu ning täiustada ja optimeerida Veebilehe kasutajakogemust. Sinu seadme või veebilehitseja seadistustes lubatud ulatuses ning sinu nõusoleku alusel rakendatakse Veebilehel kolmandate osapoolte küpsiseid, mis jälgivad sinu käitumismustreid Veebilehel.

8.2 Vastutava Töötleja õiguslik alus rangelt vajalike küpsiste rakendamiseks on Vastutava Töötleja õigustatud huvi tagada Veebilehe baasfunktsionaalsus. Rangelt vajalike küpsisteta pole Veebilehe kasutamine võimalik. Rangelt vajalikud küpsised on muuhulgas järgmist tüüpi:

8.2.1 Sessiooniküpsised, mis võimaldavad Veebilehe seotud funktsionaalsust Veebilehel viibimise vältel, näiteks autentimisküpsised või kasutaja sisendküpsised.

8.2.2 Kasutajaliidese turvalisuse tagamise küpsised, mis aitavad tuvastada autentimisvigu.

8.2.3 Multimeedia sisu mängivad küpsised, mis võimaldavad Veebilehel kuvada videoid või heli ning koguda tehnilisi andmeid.

8.2.4 Koormuse tasakaalustamise küpsised, mis jaotavad Veebilehe toiminguid.

8.2.5 Kasutajaliidese kohandamise küpsised, mis modifitseerivad Veebilehe vaate sinu seadmele vastavaks.

8.2.6 Kolmandast osapoolest sotsiaalvõrgustiku sisu jagamise küpsised, mis võimaldavad jagada meelepäraseid Veebilehe lehekülgi sotsiaalmeedias (Facebook, Twitter, Google+, e-post).

8.3 Vastutaval Töötlejal on õigustatud huvi analüüsida Veebilehe külastajate kasutusmustreid ja -sagedust, kuivõrd Veebilehe vahendusel tehtavad broneeringud mõjutavad Vastutava Töötleja igapäevast äritegevust. Statistiliste andmete kogumiseks võib Vastutav Töötleja rakendada esimese osapoole analüütilisi küpsiseid.  

8.4 Juhul, kui soovid leida enda asukoha järgi lähimat ülevaatuspunkti, siis võib Vastutav Töötleja rakendada sinu nõusoleku alusel vastava küpsise. See küpsis rakendub üksnes siis ja pärast seda kui oled andnud oma nõusoleku sellise küpsise kasutamiseks.

8.5 Küpsiste vahendusel kogutud Küpsiste Andmeid säilitatakse 120 päeva vastavate isikuandmete kogumisest.

8.6 Sul on võimalik valida, millised küpsised rakenduvad Veebilehe kasutamisel. Veebilehel viibides võid nõustuda küpsiste rakendamisega Veebilehel kuvatava bänneri vastavale nupule klikates. Lisaks on sul võimalik reguleerida veebilehitseja küpsiseseadistusi. Veebilehitseja küpsiseseadistus mõjutab kõiki veebilehti, mida Internetis olles külastad:

8.6.1 Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

8.6.2 Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

8.6.3 Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

8.6.4 Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy

8.6.5 Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

8.7 Kõikide küpsiste keelamisel või kustutamisel võid kaotada juurdepääsu mõnele Veebilehe funktsioonile ja alalehele.

9 Tingimuste Muutmine

9.1 Vastutav Töötleja võib Teatise tingimusi muuta omal äranägemisel, teavitades muudatustest Veebilehel. Uuendatud tingimused on alati kättesaadavad Veebilehel.